Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
UNESCO.HU

Titkárság Alapító Okirata

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


A Magyar UNESCO Bizottság Titkárságának Alapító Okirata

(Hatályon kívül a 180 / 2006 (VIII. 28) Korm. rendelet értelmében)

Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a 70/1993. (V. 6.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

a Magyar UNESCO Bizottság Titkársága

alapító okiratát - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az alábbiak szerint adja ki:

I.
Általános rendelkezések

A Magyar UNESCO Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A költségvetési szerv hivatalos neve: Magyar UNESCO Bizottság Titkársága
Angol megnevezése: Secretariat of the Hungarian National Commission for UNESCO
Francia megnevezése: Secretariat de la Commission Nationale Hongroise pour l'UNESCO
Székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 10.
Adóigazgatási száma: 15327844-0-41
Számlaszáma: 10032000-01400623-00000000
Alapító: művelődési és közoktatási miniszter
Alapítás kelte: 1993. május 6.
Felügyeleti szerve: Oktatási Minisztérium

II.
A Titkárság alaptevékenysége

1. A Titkárság ellátja a Magyar Unesco Bizottság (a továbbiakban: MUB), a végrehajtó tanács és az albizottságok működésével kapcsolatos szervezési és hivatali teendőket.

Ennek körében a Titkárság:

a) kapcsolatot tart az UNESCO párizsi központjával, szakmai intézményeivel, a párizsi Magyar Állandó Képviselettel, a Külügyminisztériummal, és a többi minisztériumokkal, valamint mindazokkal a magyarországi tudományos, kulturális, oktatási intézményekkel, hazai kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, más UNESCO tagországok Nemzeti UNESCO Bizottságaival, nemzetközi kormányközi és nem kormányközi szervezetekkel, amelyek az UNESCO programjában részt vesznek. Kapcsolatot tart továbbá a Magyar UNESCO Bizottság elnökségének tagjaival, szükség esetén a MUB többi tagjával is az UNESCO céljainak megvalósítása érdekében;

b) előkészíti a MUB Közgyűléseinek és az albizottságok üléseit;

c) felkéri, és felkészíti a külföldi és hazai konferenciákon részt vevő magyar kiutazó személyeket, összeállítja a külföldi vendégek programját;

d) ellátja a MUB tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli és reprezentációs teendőket (idegen nyelvű levelezés, fordítás, fordítás biztosítása);

e) ellátja az UNESCO szakterületére vonatkozó programok szervezését és koordinálását;

f) szakmai konferenciákat és szemináriumokat szervez.

Alapvető szakfeladata:

751724 Igazgatási célú intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

2. A Titkárság tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás
22.13 Időszaki kiadványok kiadása
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbanki tevékenység
73.10 Természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.40 Hirdetés
74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
75.21 Külügyek
91.12 Szakmai érdekképviselet
91.33 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység
92.40 Hírügynökségi tevékenység
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

III.
A Titkárság vállalkozási tevékenysége

A Titkárság az alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet nem folytat.

IV.
A Titkárság működése

1. A Titkárság felelős vezetője a főtitkár, akit pályázat alapján a külügyminiszter egyetértésével az oktatási miniszter bíz meg, illetőleg vonja vissza a vezetői megbízását; valamint szükség esetén nevezi ki és menti fel. A főtitkár felett az oktatási miniszter gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2. A főtitkár és a Titkárság alkalmazottai köztisztviselők, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartoznak. A főtitkár a Ktv. 73. §-ának (4) bekezdése értelmében főosztályvezetőnek minősül. A Titkárság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja.

3. A Titkárság felépítését és működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t és módosítását a főtitkár köteles az alapító okirat illetve annak módosításának hatálybalépésétől számított 60 napon belül elkészíteni és a közigazgatási államtitkárnak jóváhagyás céljából bemutatni.

4. Az Intézmény felett a szakmai felügyeletet az Oktatási Minisztérium nemzetközi helyettes államtitkára látja el.

V.
A Titkárság gazdálkodása

1. A Titkárság részben önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján az Oktatási Minisztérium látja el.

2. A Titkárság fenntartásának és működtetésének költségei az éves költségvetési törvény "Oktatási Minisztérium" fejezetén belül, önálló alcímként jelenik meg.

3. A főtitkár folyamatosan beszámol a végrehajtó tanácsnak és évente összefoglaló jelentést tesz a közgyűlésnek az elmúlt időszak pénzügyi helyzetéről (bevételeiről és kiadásairól), a költségvetés felhasználásáról, valamint javaslatot tesz a következő év költségvetésére és a Bizottság munkatervére.

VI.
Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat a miniszteri aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2002. július

Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter

 
Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet