Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
UNESCO.HU

Kormányrendelet a Magyar UNESCO Bizottságról

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Kormányrendelet

70/1993. (V. 6.) Kormányrendelet

a Magyar UNESCO Bizottságról

(Módosítva a Kormány 180/2006. (VIII. 28.) Kormányrendelete alapján)

1. § Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) az 1954. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Alkotmány VII. Cikkében felsorolt célok megvalósítását tanácsadó testületként a Magyar UNESCO Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi.

2. § A Bizottság feladata:

a) kapcsolatokat kezdeményez és tart fenn az UNESCO tevékenységében érdekelt magyar intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal és magánszemélyekkel; a nevelésüggyel, tudománnyal és kultúrával foglalkozó kormányszervekkel, valamint más országok UNESCO Bizottságaival;

b) az UNESCO tevékenységében és programjaiban közreműködve ápolja és fejleszti a nevelésügy, a tudomány és a kultúra területén a nemzetek közötti együttműködés eszméit, elősegíti a magyar tudománynak és kultúrának az UNESCO útján való népszerűsítését;

c) az UNESCO tevékenységével kapcsolatos kérdésekben javaslatokat tesz a Magyar Köztársaság Kormányának, valamint az illetékes szerveknek;

d) elősegíti és támogatja a Bizottság Titkársága és a vele együttműködő szervezetek által rendezett nemzetközi értekezleteken a Magyar Köztársaság részvételét;

e) tájékoztatja az érdekelt szerveket és a magyar közvéleményt az UNESCO és a Bizottság tevékenységének eredményeiről.

3. § (1) A Bizottság Titkársága az Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezeti egységeként működik.

(2) A Bizottság 40-60 tagból áll. A Bizottság tagjait - köztük az albizottságok választása alapján az albizottságok elnökeit - az UNESCO programjainak figyelembevételével az oktatási és kulturális miniszter kéri fel négyéves időtartamra a magyar tudományos és kulturális élet, valamint a nevelésügy kiváló képviselői közül a tudományos és kulturális intézmények javaslatainak kikérésével, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia és az érdekelt minisztériumok véleményének figyelembevételével.

4. § (1) A Bizottság legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésre a tagokon kívül meg kell hívni tanácskozási joggal az érdekelt állami szervek képviselőit is.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) a Bizottság elnökének megválasztása négyéves időtartamra;

b) a Bizottság kétéves munkatervének jóváhagyása;

c) az elnök, a végrehajtó tanács és a főtitkár kétéves időszakra vonatkozó beszámolójának meghallgatása és az elfogadásáról való döntés, a költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása;

d) a Bizottság ügyrendjének megállapítása, az ügyrend módosítása.

(3) A Bizottság szótöbbséggel hozza meg döntéseit. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A Bizottság évente legalább egyszer tart közgyűlést.

5. § (1) A Bizottság az UNESCO főbb programjainak hazai megvalósítására albizottságokat hoz létre.

(2) Az albizottságban részt vesznek a Bizottság témakör szerint érdekelt tagjai és más felkért szakértők.

(3) Az albizottságok maguk választják meg az elnöküket.

6. § (1) A Bizottság munkáját végrehajtó tanács irányítja.

(2) A végrehajtó tanács tagja: a Bizottság elnöke, az albizottságok elnökei és a főtitkár.

(3) A végrehajtó tanács dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

7. § A Bizottságot az elnök képviseli. Az elnök a végrehajtó tanács más tagját meghatalmazhatja a képviselet ellátására.

8. § (1) A Bizottság, az albizottságok, a végrehajtó tanács működésével kapcsolatos szervezési és hivatali teendőket titkárság látja el, amelyet a Bizottság főtitkára vezet. A titkárság munkatársai köztisztviselők.

(2) A főtitkárt - a külügyminiszterrel egyetértésben - az oktatási és kulturális miniszter nevezi ki.

(3) A főtitkár folyamatosan beszámol a végrehajtó tanácsnak és évente összefoglaló jelentést tesz a közgyűlésnek az elmúlt időszak pénzügyi helyzetéről (bevételeiről és kiadásairól), a költségvetés felhasználásáról, valamint javaslatot tesz a következő év költségvetésére és a Bizottság munkatervére.

9. § A Bizottság működésével kapcsolatos költségek fedezetét - ideértve a Titkárság fenntartásának és működtetésének költségeit is - az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetésében kell biztosítani.

10. § Ez a rendelet 1993. május 15-én lép hatályba, egyidejűleg a Magyar UNESCO Bizottság szervezéséről szóló 1018/1963. (VII. 31.) Korm. határozat hatályát veszti.

 
Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet