Nevelésügy
UNESCO.HU

UNESCO Társult Iskolák (ASP Net) / The UNESCO Associated Schools Project Network

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az UNESCO Associated Schools Network (Társult Iskolák Hálózata, ASPnet) programját 1953-ban hozták létre, napjainkra 182 ország mintegy 11.000 oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz. Az iskolahálózat küldetése, hogy a béke védőbástyáit a diákok tudatában építse ki az UNESCO értékeinek és céljainak megismertetésén keresztül, hangsúlyosan építve az oktatás négy alappillérére, azaz megtanulni megismerni, megtanulni cselekedni, megtanulni létezni és legfőképpen megtanulni együtt élni.


A hálózat tagjai nem különleges vagy kivételezett intézmények, hanem olyan iskolák, amelyek felvállalják, hogy a mindennapi munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak a szervezet céljaira: az alapvető jogokra és az emberi méltóságra, a nemek közötti egyenlőségre, a szabadságra és igazságosságra, a kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére – programokon, eseményeken keresztül közvetítve ezeket a célokat a diákok felé.

 

Magyarországon a tevékenységet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Titkársága koordinálja.
Elérhetőség: info@unesco.hu

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

Bevezető

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az Emberi Erőforrások Minisztériuma Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a az Emberi Erőforrások Minisztériuma Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága – mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az adatkezelő adatai:

Név: Emberi Erőforrások Minisztériuma Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

 

A személyes adatok adatkezelésének célja, jogalapja

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve a szabályzatban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ennek alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a társult iskolák koordinátoraival

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás az adatkezeléshez

 

A kezelt adatok köre: név, email cím, mobiltelefonszám

 

Az adatkezelés időtartama: a koordinátori szerepkör megszűnésétől számított 30 nap

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan/ papíralapon

 

Az érintettek jogai

 

  • A hozzáférés joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

  • A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 

 

  • A törléshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

  • Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 

  • Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

 

  • A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelege miatt kerül sor.

 

Tájékoztatás kérése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett egyéb elérhetőségein.

 

Az érintett kérelmére az Emberi Erőforrások Minisztériuma Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága tájékoztatást ad az általa kezelt, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. Figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatja az érintetett. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

 

A tájékoztatás ingyenes – amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be - egyéb esetekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Unesco Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága költségtérítést állapíthat meg.

 

 

Tiltakozás

 

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a tiltakozása átvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 

Jogorvoslati lehetőség

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

 

Telefon: +36-1-391-1400

 

Fax: +36-1-391-1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: http://www.naih.hu

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet