Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Szabadalmak az UNESCO Világemlékezet listáján

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a használati minta mellett. Minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki megoldás szabadalmaztatható. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a szabadalmaztatott találmány hasznosítására (elsőbbségi jog), azonban a szabadalmi oltalom időtartama és területi érvényessége korlátozott. Az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig érvényes és csak abban az országban/azokban az országokban, amelyben/amelyekben engedélyezték. Tovább >>


A szabadalmakról

1. Szabadalom

A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a használati minta mellett. Minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki megoldás szabadalmaztatható. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a szabadalmaztatott találmány hasznosítására (elsőbbségi jog), azonban a szabadalmi oltalom időtartama és területi érvényessége korlátozott. Az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig érvényes és csak abban az országban/azokban az országokban, amelyben/amelyekben engedélyezték. A szabadalmi oltalom alatt álló találmány jogosulatlan hasznosítása szabadalombitorlásnak minősül, ami polgári jogi, vagy büntetőjogi következményekkel járhat. A találmányok szabadalmi oltalmáról az 1995. évi XXXIII. tv. rendelkezik. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmakról közhitelű nyilvántartást vezet, amelybe bejegyzésre kerül a szabadalmakkal kapcsolatos összes tény és körülmény.

1.1. Szabadalmi eljárás

A szabadalmi eljárás az ügyfél kérelmére folytatható közigazgatási hatósági eljárás. Az eljárásra kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala rendelkezik. Magyarországon érvényes szabadalmat vagy nemzeti, vagy európai, vagy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül indított szabadalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a bejelentés és a bejelentett találmány megfelel a jogszabályi előírásoknak. Külföldi jogszerzés a nemzeti hivataloknál tett bejelentéssel, az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) tagországai esetében európai úton is kezdeményezhető. Az oltalom az illetékes szerv előtt folyó engedélyezési eljárás eredményeképpen keletkezik. A belföldi, iparjogvédelemmel kapcsolatos jogvitás ügyekben megbízás vagy bírósági megkeresés alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában működő Iparjogvédelmi Szakértői Testület ad szakértői véleményt. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban külföldi személy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában köteles képviselőt megbízni, továbbá esetenként a magyar bejelentőknek is képviselővel kell rendelkezniük a külföldi hivatalok előtti eljárásban. Kötelező képviseletet hazánkban a szabadalmi ügyvivők vagy ügyvédek láthatnak el.

1.2. A szabadalom fenntartása

A szabadalmas köteles évente emelkedő, jogszabályban meghatározott mértékű fenntartási díjat (évi díjat) fizetni az államnak. A szabadalom a törvényben meghatározott okokból szűnhet meg: az oltalmi idő lejár, az évi díj nem kerül befizetésre, a szabadalmat megsemmisítik stb.

1.3. A szabadalom főbb feltételei:

a) A találmány olyan tárgykörbe tartozzék, amellyel kapcsolatos kizárólagosság nem sérti a társadalom érdekeit, és amely iparilag alkalmazható.
b) A találmány új legyen és arra másnak ne legyen korábbi szabadalmi igénye.
c) A találmány feltalálói tevékenységen alapuljon.
d) Az eljárás költségeit a feltaláló viselje, jogait a társadalom érdekeire gyakorolja, a szabadalmat pedig csak ésszerű ideig tartsa fenn.

1.4. Szabadalomkutatás

A műszaki fejlesztés és innováció egyik legfontosabb lépése a szabadalomkutatás. A műszaki információk kb. 80%-ka kizárólag szabadalmi leírásokban jelenik meg. Ezek feltárása csak szabadalomkutatással, azon belül is a technika állását feltáró kutatással valósítható meg. E kutatás a szabadalmi bejelentésnek is alaki feltétele. Fontosságát aláhúzza, hogy csak a technika állásának ismeretében lehet szakszerű szabadalmi igénypontokat fogalmazni. A technika állását monitorozó feltárással ismerhetjük meg. A nyilvánosságra hozott szabadalmi dokumentumok kutathatósága mindenki számára nyitott. A szabadalomkutatást ma már kizárólag elektronikus adatbázisokban végezhető. A főbb adatbázisok a következők:

http://worldwide.spacenet.com,
www.questel.com
www.patbase.com,
www.thomsoninnovation.com
www.stn-international.com,
www.cas.org
http://www.ebi.ac.uk

2. A szabadalmak története Európában elsőként az 1474. évi Velencei Dekrétum szabályozta törvényi szinten a szabadalmak ügyét. Angliában az 1624-es Statue of Monopolies már a modern szabadalmi törvények legfontosabb elemeit is megfogalmazta. Magyarországon a perifériákból adódó későn fejlődő iparnak megfelelően csak mintegy 200 évvel később, az 1822. évi 6137. számú helytartótanácsi rendelettel került sor az első törvényes rendelkezésre. E jogszabály, mely az 1820. évi osztrák császári nyílt parancs módosított változata, erős ellenállást váltott ki hazánkban, mivel kiadása nem alkotmányos módon történt. A karok és rendek alkotmánysértőnek minősítették és feliratban tiltakoztak az uralkodónál az 1825-1827. évi pozsonyi országgyűlésen. Magyarországon felfüggesztették a szabadalomlevelek kiadását. Az 1840. évi XVIII. tc. vetett véget ennek a helyzetnek, amennyiben ez mint alkotmányos úton létrejött jogszabály rögzítette az 1822. évi rendelet által előírt szabadalmi szabályozást. A kérdés újabb rendezésére a szabadságharc leverése után került sor, amikor is Bécsben 1852-ben kiadott nyílt parancs, az egész Habsburg birodalom területén, így nálunk is hatályba lépett, s érvényben maradt a kiegyezésig. 1867-ben a Magyar és az Osztrák Minisztertanács megállapodott, hogy a szabadalmak engedélyezése hazánkban a Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium hatáskörébe kerül. Az ekkor megkötött vám- és kereskedelmi szövetség XVI. cikke azonban mind az osztrák, mind a magyar szabadalmak engedélyezését a két szakminiszter egyetértéséhez kötötte egyforma elvek szerint, egyforma érvényességgel. Ez a gyakorlat hazánk számára hátrányos volt, mert a magyar feltalálók Ausztriában szabadalmaztatták találmányaikat, és így a szabadalmi díjak az osztrák kincstárat gazdagították. Az 1878. évi XX. tv. XVI. cikke ugyan valamelyest csökkentette a magyar kincstárat kedvezőtlenül érintő különbséget, de számottevő változást nem hozott. Még 1886-ban is az összes szabadalomból származott jövedelemből 77,06% illette az osztrák kincstárat. 1882 és 1892 között az osztrák kormány 3 kevésbé jelentős törvényjavaslatot terjesztett a magyar kormány elé. Hosszas tárgyalások után 1893-ban fogadták el az új korszerű szabadalmi törvényt, az 1893. évi XLI törvénycikkelyt. Ez megszüntette a hazánk számára hátrányos jogi szabályozást. A magyar kereskedelmi kormányzat azonnal élt az új szabály adta lehetőséggel és már 1894-ben elkészítette és a parlament elé terjesztette a magyar szabadalmi törvény javaslatát. Az országgyűlés két háza megtárgyalta a javaslatot és életbe lépett az 1895. évi XXXVII. tc, vagyis az ipar fejlettségéhez igazodó, korszerű szabadalmi törvény. E jogszabály kisebb-nagyobb módosításokkal 75 évig (1970-ig) hatályos maradt.

3. További információ a szabadalmakról az alábbi linkeken:

http://tortenet.sztnh.gov.hu/xmlpatch1209.html
http://www.innoteka.hu/cikk/tut_a_szenakazalban_avagy_a_szabadalomkutatas_fortelyai_2_408.html,
http://mszte.com/szabadalomkutatas

4. Az UNESCO Világemlékezet Listájára felkerült szabadalmak a találmányok szabadalmaztatásának kronológiai sorrendjében

A szerbiai származású amerikai fizikus, elektromérnök Nikola Tesla (1856 - 1943) az elektromos rendszerek úttörője, a forgó mágneses erőtér elvén alapuló elektromotor feltalálója. Grazban és Prágában tanult, Budapesten (1880 - 1882), Párizsban (1882 - 1884), később az USA-ban (1884-től) dolgozott. Nevéhez fűződik az időben váltakozó nagyfeszültség előállítására alkalmas Tesla-transzformátor megépítése, a gyógyászatban használt nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű Tesla-áram felfedezése, a távirányító kifejlesztése, a logikus „i” áramkör elvének kidolgozása. Ő találta fel a szelektív recepciót, a későbbiekben „szétterített spektrum technikaként” ismertté vált rendszert is. Tesla aszinkron (indukciós) motorja - melyet az „ipar igáslovának” is neveznek - adja a világ elektromos mozgatóerejének 95%-át, hiszen gyárak, bányák, erőművek, de a háztartási gépek nagy részének üzemeltetését biztosítja. Többfázisú rendszeréhez kapcsolódó találmányain keresztül jelentősen hozzájárult a 20. századi technikai civilizáció fejlődéséhez. Nélkülük a rádió, a radar, a televízió, az elektromotorok, a magas frekvenciájú hullámok, a tekercsek, a számítógépek elképzelhetetlenek lennének. Születésének 100. évfordulójára róla nevezték el a mágneses indukció SI-mértékegységét (tesla). A 100 dinároson is az ő arcképe látható. A Nikola Tesla-Archívumot - mely kéziratok, fényképek, tudományos és szabadalmi dokumentumok egyedülálló gyűjteménye -, a belgrádi Nikola Tesla Múzeum (Музеј Николе Тесле / Muzej Nikole Tesle) terjesztette fel az UNESCO felé 2003-ban. A dokumentum-együttest még ugyanebben az évben felvették a Világemlékezet-listára.

Karl Friedrich Benz (1844-1929) német feltaláló, gépészmérnök, a modern gépkocsi technológia egyik előfutára. 1878-ban megszerkesztette az első kétütemű gázmotort. Találmánya Németország egyik kulcsfontosságú iparágának meghatározójává, az ország technikai és kulturális identitásának részévé vált. 1883-ban Mannheimban gyárat alapított (Benz & Cie Rheinische Gasmotorenfabrik), mely 1926-ban a Daimler gyárral egyesült Daimler-Benz AG néven Stuttgartban. A mai napig ez a gyár készíti a Mercedes gépkocsikat. A DRP 37435-es számú szabadalmat Karl Benz 1886. március 29-én, Mannheimban nyújtotta be a Német Császári Szabadalmi Hivatalhoz „Gázmotorhajtású jármű” címen. A szabadalom egy önmeghajtású 1 lóerős, villanygyújtású, 984 cm3 térfogatú, egyhengeres, négyütemű motorral hajtott, háromkerekű járműre vonatkozott, amely „egytől négy személyig” képes utasokat szállítani egy „bármilyen típusú, kicsi gázmotor” segítségével, amely az üzemanyagot „a jármű fedélzetén található szerkezetből nyeri és azt petróleumból vagy egyéb millékony olajokból állítja elő”. A Benz-féle háromkerekű Motorwagen nyilvános bemutatására és első hivatalos útjára 1886. július 3-án került sor. Az „automobilok anyjának” tekinthető 290 kg tömegű gépkocsit, mely óránként 15 km elérésére volt képes. Később további találmányokat is szabadalmaztatott: porlasztót, vízköpenyes hűtőrendszert, négykerekű járművet tengelycsapos kormányzással. Benz találmányát a mannheimi TECHNOMUSEUM (Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim) 2010-ben terjesztette fel az UNESCO
felé, amit 2011-ben vettek fel a Világemlékezet Programba.

Tihanyi Kálmán (1897-1947) fizikus, villamosmérnök, az ikonoszkóp, a plazma tv, valamint a falra is akasztható síkképernyős tv és infrakamera feltalálója. Tanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte. 1926. március 20-án nyújtotta be az elektronikus televízió-rendszerre vonatkozó találmányát és még ebben az évben a radioszkópra szabadalmi oltalmat kapott. A Radioszkóp c. irat 42 oldalán részletesen kifejtette a töltéstárolás elméletét, valamint az arra felépített katódsugárcsöves televízió-rendszer működését, amit több kivitelben írt le, így vezetékes, drótnélküli és színes képátvitelre vonatkozó változatban. Nála már megjelent a tároló-technológia minden alapvető jellemzője: a rácsvezérlés, a térhatás kihasználása, a katódsugár-koncentrálás, a félvezető tulajdonságokat mutató csillámlemez dielektrikum alkalmazása. A televízió végleges tervei 1928-ban készültek el, melyet július 10-én, Magyarországon és Németországban is szabadalmaztatott. A prototípus kidolgozására szerződést kötött az angol Légügyi Minisztériummal. A tv mellett az „önirányító” működési elvét is kidolgoztozz.1931-ben Genovába költözött, ahol megkezdte a készülék haditengerészeti céloknak megfelelő kidolgozását, valamint a fotocellás fényszóró-irányító berendezés elkészítését. Legfontosabb találmányait az RCA (Radio Corporation of America), a Loewe és a Fernseh AG cégek vásárolták meg és fejlesztették tovább. Az UNESCO 2001-ben vette fel a Világemlékezet Listára Tihanyi radioszkópját.

Konrad Zuse (1910-1995) német mérnök, a számítástechnika úttörője, a világ első számítógépének feltalálója. A későbbiekben „komputerként” („számítógépként”) ismertté vált találmány szabadalmi kérelme egy 48 oldalas technikai leírás („typoscript”), további 12 oldalnyi illusztrációval kiegészítve. A szabadalmi kérelemnek több - a találmány fejlettségéhez mérten - különböző mértékben kidolgozott vázlata létezik. A „Z3” nevű gép, amelyet tudósok egy szűk válogatott csoportja előtt 1941. március 11-én mutatott be Zuse, a világ első jól működő, programvezérlésű, kettes számrendszerben dolgozó, elektromechanikus számítógépe, a szó modern értelmében vett „komputere”. Elsősége és úttörő munkája a számítógép felépítése, a bináris számrendszer használata, a logikai és matematikai műveletek megfeleltetése, a lebegőpontos számábrázolás területén elvitathatatlan. Zuse találmánya már nem matematikai problémák megoldására is képes volt (pl. a sakk). A szabadalmat a Világemlékezet Programba a Német UNESCO Bizottság (Deutsche UNESCO Komission) terjesztette fel.

5. Weblinkek

5.1. További információ a szabadalmakkal kapcsolatban az alábbi linkeken:

http://tortenet.sztnh.gov.hu/xmlpatch1209.html
http://www.innoteka.hu/cikk/tut_a_szenakazalban_avagy_a_szabadalomkutatas_fortelyai_2_408.html
http://mszte.com/szabadalomkutatas

5.2. Bővebb információ Nikola Tesláról az alábbi linkeken:

www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-6/nikola-teslas-archive/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/serbia_nikola_tesla_archive.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2010/spotlight-on-memory-of-the-world-heritage-inventions-and-discoveries-that-changed-our-world/

5.2.1. Képek Nikola Tesláról és találmányairól az alábbi linkeken:

http://www.teslasociety.com/archive.htm
http://teslascience.org/archive/archive.htm
https://de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9Qb5MuDxTvVQA8A4zCQx.;_ylc=X1MDMjExNDcxODAwMwRfcgMyBGJjawM2OXRkYjhwOTFtdDk3JTI2YiUzRDMlMjZzJTNEcDUEZnIDeWZwLXQtOTExBGdwcmlkA2JQV2YxUFpqUVUyeExhbDFJQ3VFX0EEbXRlc3RpZANudWxsBG5fcnNsdAMxMARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DZGUuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMyMgRxdWVyeQNOaWtvbGEgVEVTTEEgMTAwIGRpbmFyBHRfc3RtcAMxMzk2NDg4OTgwMjczBHZ0ZXN0aWQDTVNZREUwNQ--?gprid=bPWf1PZjQU2xLal1ICuE_A&pvid=w53JmDg3LjJk9atGUht1JweFOTQuNFM8uEz_gKII&p=Nikola+TESLA+100+dinar&fr2=sb-top&fr=yfp-t-911&rd=r1
https://www.google.hu/#q=tesla

5.3. Bővebb információ Karl Friedrich Benz találmányáról az alábbi linkeken:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/benz-patent-of-1886/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/germany
Benz.pdf

5.3.1. Képek Karl Friedrich Benz találmányáról az alábbi linkeken:

http://www.zeno.org 
http://www.unesco-ci.org/photos/showgallery.php/cat/100

5.4. Bővebb információ Tihanyi Kálmán találmányáról:

http://www.scitech.mtesz.hu/52tihanyi/history/tihanyi
http://www.unesco.hu/unesco-vilagemlekezet
http://v3.espacenet.com
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=FR843441&F=0
http://www.kislexikon.hu/tihanyi_kalman.html

5.4.1. Képek Tihanyi Kálmán találmányáról az alábbi linkeken:

http://www.scitech.mtesz.hu/52tihanyi/history/tihanyi/
www.hpo.hu

5.5. Bővebb információ Konrad Zuse találmányáról az alábbi linken:

http://portal.unesco.org/ci/fr/file_download.php/875fd251dc5edb66b4db4818001eb36agermany_zuse.pdf
http://ed-thelen.org/comp-hist/Zuse_Z1_and_Z3.pdf

5.5.1. Képek Konrad Zuse találmányáról az alábbi linkeken:

https://de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QV95vDxTZTMAiCEzCQx.;_ylc=X1MDMjExNDcxODAwMwRfcgMyBGJjawM2OXRkYjhwOTFtdDk3JTI2YiUzRDMlMjZzJTNEcDUEZnIDeWZwLXQtOTExBGdwcmlkA0p1RjIwSTJhUnE2VnUuSFpBOXJGSUEEbXRlc3RpZANudWxsBG5fcnNsdAMxMARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DZGUuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMxNwRxdWVyeQNLb25yYWQgWnVzZSBwaG90bwR0X3N0bXADMTM5NjQ4OTQzOTgwMAR2dGVzdGlkA01TWURFMDU-?gprid=JuF20I2aRq6Vu.HZA9rFIA&pvid=yaEkRjg3LjJk9atGUht1Jw.ZOTQuNFM8vHn_hcFY&p=Konrad+Zuse+photo&fr2=sb-top&fr=yfp-t-911&rd=r1
http://www.computer50.org/
http://www.humanismus.com/_/Konrad_Zuse.html
https://www.google.hu/#q=elektromechanikus+számítógép+konrad+zuse
http://www.alliedbytes.de/

Találmány: Találmánynak hívjuk magát a műszaki megoldást.

Szabadalom: A szabadalom a találmányok oltalmát biztosító jog.
Szabadalmi oltalom: A korlátozott ideig fennálló jogi tartalom neve.

Felfedezés: A felfedezések sohasem minősülnek szabadalmaztatható találmánynak, mivel még nem műszaki megoldások.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet