Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Illuminált kódexek a pozsonyikáptalan könyvtárából

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Illuminált kódexek a pozsonyi káptalan könyvtárából

A középkori pozsonyi káptalani* könyvtár fennmaradt kódexei Szlovákia kéziratos irodalmának és kódexművészetének legértékesebb kéziratos, illuminált gyöngyszemeinek számítanak. A kódexgyűjteményt napjainkban a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban őrzik. A gyűjtemény több mint 3000 kéziratos kötetet, ezen belül 139 db XII-XIII. századi kódexet tartalmaz. A kódexek közül 101 db a XII-XVI. század közötti időkben keletkezett. A kéziratos kódexeken felül 86 ősnyomtatványt is találunk a gyűjteményben, melyek a káptalani élet fontos kellékeit képezték. A kódexek alkotói, másolói és illuminátorai a pozsonyi káptalan szolgálatában álltak és a káptalan scriptoriumában végezték munkájukat.

Tematika szerint egyházi és világi művek egyaránt előfordulnak a gyűjteményben. Legkiemelkedőbb egysége az ún. Antiphonarium Bratislavense (I-V.), mely egy liturgikus, strófikus, kottázott, gazdagon illuminált énekgyűjtemény a XV-XVI. századból. Ezt feltehetőleg a pozsonyi Szent Márton székesegyház scriptoriumában Johannes Han (†1500) kanonok készítette. Illuminációi a korabeli közép-európai könyvillusztráció legékesebb példáit és forrását jelentik. Az Antiphonarium Bratislavense művészeti értéke mellett kulturális jelentősége is egyedülálló, hiszen a XV. század második felében Szlovákia területén termékenyen érintkezett egymással több kulturális és politikai áramlat, melyek leképeződéseként tekintetünk az akkoriban használat antiphonariumra, mint egyházi énekeskönyvre.

A káptalani kódexgyűjteményt 1988-ban a szlovák állam nemzeti kulturális emléknek proklamálta.

A pozsonyi káptalani könyvtár illuminált kódexeit 1997-ben terjesztette fel a Szlovák Nemzeti Levéltár és Világemlékezet Program Szlovákiai Bizottsága az UNESCO Világemlékezet listájára.

Forrás és bővebb információ:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-4/illuminated-codices-from-the-library-of-the-bratislava-chapter-house/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/slovakia_bratislava.pdf Fogalomtár:

*A pozsonyi káptalan - A középkorban Pozsony egyik legfontosabb egyházi működtetésű kulturális-társadalmi intézménye a városi káptalan, azaz hiteleshely volt, mely már a XIII. századtól kezdve működött. Feladata az oklevelek és hivatalos iratok kiállításán túl a városi iskola működtetése és az egyházi élet szervezése volt. A káptalan dolgozói a káptalani írnokok (kanonokok) vagy jegyzők voltak. Irataikat a káptalan saját könyvtárában őrizték. A káptalan kéziratgyűjteményéről elsőként 1425-ben készítettek leltárjegyzéket.[1]

* Antiphonium – Az antiphonium antifónák, azaz rövid liturgikus verses szövegek, énekek gyűjteménye. Az antifóna (a gör. antiphoné, [két kórus] 'váltakozó hangzás'a szóból): éneklés közben indító, majd refrénszerűen visszatérő szakasz. Az antifónák szövege rendszerint zsoltáridézet; minden zsoltárvers után és/vagy a zsoltár elején és végén énekelték.

Képek:

Illuminalt_1
Antiphonarium Bratislavense II.,
pergamenre írott illuminált kéziratos kódex

Illuminalt_2

Antiphonarium Bratislavense II.

Illuminalt_3

Antiphonarium Bratislavense II.
Illuminátora feltehetőleg: M. Prenner (1487-1488)

Illuminated codices from the Library of the Bratislava Chapter House

The survived codices of the Library of Bratislava Chapter House are the most valuable illuminated manuscripts of Slovakia’s medieval literature and book painting. The collection of codices are held in The Slovak National Archives in Bratislava. The collection contains more than 3000 manuscript volumes and in it there are 139 codices from the 12th-13th centuries. Of the manuscript volumes 101 were created between the 12th-16th centuries. Besides the manuscript codices we can find 86 incunabulas in the collection, which were important properties of the Bratislavian chapter’s life. The creators, rubbers and illuminators of these codices were the serves of the chapter and worked in the chapter’s scriptorium.

The themes of the codices are different, both religious and profane literature. The most significant group is the collection of Antiphonarium Bratislavense (I-V.), which is a liturgical, storfical, dimensioned and richly illustrated musical collection from the 15th-16th centuries. It probably creates the Bratislavian canonok, Johannes Han (†1500) in the scriptorium at the St. Martin’s Cathedral. The Antiphonarium Bratislavense besides its artistical values have unique cultural significance, signing that in the second half of the 15th century different culutral and political movements are connected in the territory of Slovakia, and we can view the religious Antiphonium as its results.

In the year of 1988 Slovak Republic proclaimed the codices in the Library of Bratislava Chapter House as a national cultural monument.

The chapter’s collection was submitted to the Memory of the World Register by The Slovak National Archives and the Slovak Committee for "Memory of the World" Programme in 1997.

[1] http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/pozsony konyv/sedivy.pdf

Jancsó Brigitta
SZTE-BTK
Kulturális örökség tanulmányok MA
2013/2014-es II. szemeszter

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet